Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a jsou platné pro:

Název společnosti: SmartKauf s.r.o.

IČ: 10795341

DIČ: CZ10795341

se sídlem: Morseova 1126/5, Skvrňany, 301 00 Plzeň

zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 40634           

e-mail: info.smartkauf@gmail.com

telefon: +420729761234

web: www.plzenskynakup.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.plzenskynakup.cz (dále jen „internetový obchod“) na nákup zboží prodávajícího a/nebo využití služeb.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Zároveň v aktuální nabídce na internetovém obchodě mohou některá ustanovení být uvedena odlišně od těchto obchodních podmínek, zejména v případě soutěží a akčních nabídek, pak v takovém případě mají přednost taková odchylná ujednání před těmito obchodními podmínkami. Tato ustanovení je prodávající oprávněn kdykoliv zrušit, upravit nebo jinak omezit jejich podmínky. 
 3. Prodávající může jednostranně upravovat Obchodní podmínky, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze obchodních podmínek. O změně obchodních podmínek informuje prodávající kupujícího na svém internetovém obchodě a/nebo dalším vhodným způsobem.
 4. Prodávající je oprávněn kdykoliv prodej svého zboží na internetovém obchodu ukončit, rozšířit nebo přesunout na jinou další internetovou adresu.

 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, jeho cenách a základních vlastnostech, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny v konečné výši (tedy včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Pro uzavření smlouvy je rozhodující cena, která je uvedena v emailu prodávajícího, že je objednávka přijata. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěného v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu pro dané zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nerozhodne-li v daném případě jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby, přičemž kupující tímto souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření smlouvy:
 •       prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 •       vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě bez registrace. 
 1.   Prodej některého zboží či služeb kupujícímu může být podmíněn registrací (zejména se jedná o prodej alkoholu či tabákových výrobků). Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že je svéprávný a pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat zboží, u kterého je zákonnou podmínkou nutnost dosažení věku 18 let pro jeho požívání. Pokud nebude v takovém případě spolehlivě prokázán věk kupujícího, k předání nedojde a prodávající má možnost od smlouvy odstoupit. Kupující rovněž prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje prodávajícímu jsou pravdivé, úplně, a přesné. 
 2. Pro uzavření Smlouvy v rámci přípravy objednávky vybírá kupující zboží a množství zboží, které chce koupit. Nezvolí-li kupující množství a stiskne „DO KOŠÍKU“, bude mu do Košíku přidáno základní množství pro dané zboží (z pravidla jeden kus nebo jiná nejnižší nabízená jednotka příslušného zboží; pro některé druhy zboží tomu může být i jinak). 
 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno ji zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Poté vybírá způsob doručení a platební metodu. Objednávku kupující zasílá prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího. Zároveň kupující prohlašuje, že zaplacením ceny neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněn finanční prostředky pro zaplacení zboží použit.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se nepovažuje se za vlastní uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího - potvrzení slouží pro rekapitulaci objednávky kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena až po vlastním fyzickém přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o uzavření smlouvy je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího spolu s informací, že je objednávka vychystána. 
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, kontaktuje kupujícího prostřednictvím telefonu nebo emailu o nutnosti objednávku upravit. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu, ze které prodávající informuje kupujícího o přijetí objednávky.
 6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru zboží požadovat od zákazníka dodatečné informace (ať už telefonicky nebo písemně). Pokud tyto či jakékoliv dodatečné informace Kupující bez zbytečného odkladu nepotvrdí, má se za to, že objednávka je neplatná.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a informuje kupujícího na jeho e-mailovou adresu o pozměněné nabídce. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, nebo v případě, když kupující poruší své povinnosti pocházející z těchto obchodních podmínek, ze závazné objednávky nebo uzavřené kupní smlouvy.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 •       bezhotovostně platební kartou nebo bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány od společnosti ComGate Payments, a.s.,
 •       v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,
 •       v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na výdejním místě Prodávajícího nebo třetí strany.
 1.   Kupující bere na vědomí, že ne všechny platební způsoby jsou dostupné pro všechny varianty doručení zboží a rovněž nemusí být všechny platební způsoby či varianty doručení neustále dostupné. O dostupných způsobech a variantách informuje prodávající kupujícího vždy v průběhu tvorby objednávky při závěrečném kroku objednávky.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů poskytovatele elektronických plateb.
 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 6. Podle aktuálního zákona o evidenci tržeb není prodávající povinen doklad registrovat prostřednictvím EET. Prodávající zasílá kupujícímu účtenku formou přílohy do emailu v okamžiku vlastního převzetí zboží. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán v okamžiku vlastního převzetí zboží na e-mailovou adresu kupujícího zadanou při tvorbě objednávky nebo tvorbě zákaznického účtu. 
 7. Zboží je kupujícímu dodáno I) na adresu určenou kupujícím objednávce, II) prostřednictvím výdejního místa prodávajícího nebo třetí strany dle volby kupujícího při objednání zboží.
 8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 9. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení - to se ale netýká změny adresy doručení. Nepřevzetím zboží (ať už na výdejním místě nebo na uvedené doručovací adrese) není dotčeno právo prodávajícího vymáhat od kupujícího smluvní pokutu 200 Kč, která může být zákazníkovi účtována při dalším nákupu. V krajním případě může být i zákaznický účet či účty kupujícího zablokován/y, nebo smluvní pokuta vymáhána jinými způsoby (např. soudní cestou). V případě změny doručovací adresy má prodávající právo této změně nevyhovět a odstoupit od plnění objednávky či následné kupní smlouvy, byla-li již uzavřena.
 11. Při převzetí zboží od přepravce, kurýra nebo přímo do prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto obratem oznámit doručovací straně. V případě shledání porušení zboží nemusí kupující zásilku od prodávajícího nebo přepravce převzít. O takové skutečnosti je kupující povinen zaslat email na prodávajícího s vyplněným el. reklamačním formulářem nebo vyplnit fyzický reklamační formulář přímo s dodávající protistranou v okamžiku převzetí. 
 12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
 13. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 14. Prodávající není povinen objednávku od zákazníka (v případě platby předem) začít zpracovávat dříve, než bude zaplacena. Při platbě předem může být po kupujícím požadována kauce na cenu objednaného zboží. Na zaplacení ceny se použije kauce a případný přeplatek se kupujícímu vrací na bankovní účet, ze kterého byla kauce uhrazena; nedoplatek vzniklý možnou odchylkou u váženého zboží se po kupujícím následně nepožaduje a případné riziko nedoplatku nese prodávající.
 15. Kupující bere na vědomí, že výsledná cena objednávky může být rozdílná od té uváděné na objednávce v internetovém obchodě v závislosti na odlišnosti způsobenou váženým zbožím. Prodávající má právo dodávat vážené zboží s toleranci 25 % v závislosti na hmotnosti či množství těchto výrobků (nikoliv v pokud jde o váženou cenu na 1 kg či 1 kus). Pokud by byla cenová odchylka větší než 25 % pro tento typ zboží, má kupující právo zboží reklamovat a od objednávky či smlouvy odstoupit. Odchylka na váze či objemu do 25 % nezakládá právo na vadné plnění při zachování uvedené přepočítané ceny na 1 kg totožné v době odeslání objednávky kupujícím. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou až při převzetí zboží kupující hradí vždy finální cenu v závislosti na přesném dodávaném množství či hmotnosti objednaného váženého zboží. 

 

VI. Odstoupení od smlouvy 

 1. Pro kupujícího je objednávka závazná od jejího odeslání prodávajícímu. Změna objednávky je možná pouze prodávajícím po telefonické domluvě nebo emailové komunikaci při odsouhlasení náhrady zboží kupujícím nebo vyloučení daného zboží z objednávky v případě, že objednané zboží bude momentálně nedostupné. Kupující i prodávající mají možnost ve vzájemné shodě v takové případě změnit čas / datum realizace celé objednávky nebo ji i celou zrušit, se zrušením však musí souhlasit prodávající i kupující zároveň. V opačném případě se z objednávky vyčleňuje pouze nedostupné zboží. 
 2. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od objednávku zrušit. Lhůta pro zrušení objednávky je: I) nejpozději do 23:59 předcházejícího dne před dohodnutým doručováním objednávky (emailem či telefonicky), II) v dohodnutý den doručování objednávky lze objednávku změnit či zrušit pouze při souhlasném stanovisku prodávajícího, III) při převzetí, pokud dodané zboží nebude fakticky odpovídat objednanému, nebo jeho kvalita bude výrazně horší, než je pro dané zboží běžným tržním standardem.
 3. Kupující musí při zrušení objednávky uvést své jméno, doručovací adresu, číslo bankovního účtu pro vrácení hodnoty objednávky (v případě platby předem), datum objednávky a číslo objednávky.
 4. Kupující bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou určeny pro nákup zboží koncovým spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“). V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží, a to i od jednotlivé položky zboží.
 5. V souladu s ustanoveními Občanského zákoníku kupující bere na vědomí, že kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 
 •       o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 •       o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 •       o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 •       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 •       dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina, pečivo nebo potraviny živočišného původu), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 •       dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 •       dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 •       dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 •       dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 •       v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím na vyžádání prostřednictvím kontaktního emailu. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 3 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na doručení dle původní objednávky kupujícímu.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající od kupující zboží převezme.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné  a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je kupující povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek, v opačném případě může prodávající započítat hodnotu dárku oproti vrácené částce prodávajícímu v celkové nebo poměrné výši dle uvážení prodávajícího. 
 9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce či dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající o tomto bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to způsobem zasláním peněžních prostředků na zvolený účet kupujícího.
 10. Pro některé druhy zboží je stanoveno maximální (či minimální) možné množství, které lze objednat. Prodávající však negarantuje kupujícímu skladové zásoby pro jakékoliv zboží ani dostupnost maximálního možného množství. V případě nemožnosti vyřízení objednávky o tom bude kupující telefonicky informován na tel. čísle, které kupující uvedl při tvorbě objednávky. 

 

VII. Práva z vadného plnění a reklamace zboží

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
 •       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě běžných tržních standardů odvětví,
 •       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 •       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 •       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
  • výměnu za nové zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • požadovat náhradu za dané zboží ve výši objednané ceny za zboží.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • při větším počtu vad v rámci objednávky (33% množství zboží).
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo adekvátní snížení hodnoty objednávky za zboží s vadou.  
 3. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 4. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 5. Přijetí reklamace prodávajícím je možné na kterémkoliv výdejním místě, na kterém si objednávku kupující vyzvedl. Pokud bylo kupujícímu zboží dovezeno na doručovací adresu, prodávající určí kupujícímu nejbližší výdejní místo, kam může zboží vrátit k reklamaci. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně dohodnutí na řešení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Za písemné oznámení se rozumí v tomto případě i jinde v těchto obchodních podmínkách i mailová korespondence mezi kupujícím a prodávajícím.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 11. Prodávající informuje kupujícího, že s ohledem na povahu zboží, nemusí být ze strany prodávajícího reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v případě, že při převzetí nebyly zjevné vady zboží prodávajícímu vytknuty (např. poškozený obal potraviny, jiné než objednané množství zboží).
 12. U čerstvých potraviny (např. pečivo, zelenina či ovoce) je třeba reklamaci předat na prodávajícího do 24 hodin od převzetí zboží.
 13. Další práva a povinnosti může upravovat Reklamační řád prodávajícího, který má přednost před tímto dokumentem obchodních podmínek. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 14. V případě reklamace části nebo celé objednávky bude kupujícímu vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut kupujícímu v jeho zákaznickém účtu nebo zaslán na jeho emailovou adresu poskytnout při realizaci objednávky.
 15. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí zboží při doručení) na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného charakteru. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil.
 16. Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze zboží objednaného kupujícím v objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 25 % celkové váhy daného objednaného zboží, a opotřebeného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Kratší právo na uplatnění vady se vztahuje rovněž na zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze zboží použít. 
 17. Záruční doba běží od dodání zboží kupujícímu na doručovací adresu (ať už domů, nebo na výdejní místo). Záruční doba běží od dojití věci do místa určení. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží vnější událost. To neplatí, způsobil-li ji prodávající.
 18. Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a vadné zboží mu předá, nebo jej podle pokynů prodávajícího uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
 3. Kupující má 3 základní možnosti doručení objednávky:
  • Osobní převzetím na výdejním místě prodávajícího nebo výdejním místě 3. strany, 
  • Doručením objednávky na doručovací adresu, 
  • Alternativní přeprava externím kurýrním přepravcem.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo omezit oblast, kam objednávky rozváží vlastní přepravou. Aktuální seznam takových zavážených oblastí je uveden na jeho stránkách v sekci "Naši sousedé". Pokud se kupujícímu podaří zadat adresu mimo zaváženou oblast, bude před realizací objednávky kontaktován a objednávka mu bude doručena na nejbližší výdejní místo prodávajícího nebo spolupracující třetí strany, anebo nabídnuta alternativní možnost přepravy.
 5. Kupující si při tvorbě objednávky vybírá den, kdy si chce objednávku vyzvednout. Pokud objednává s předstihem několika dní, má se za to, že veškeré zboží mu bude dodáno čerstvé (zejména se jedná o pečivo) ke dni dodání. Pokud má kupující jiné požadavky, lze tyto požadavky prodávajícímu sdělit před vlastním odesláním objednávky v závěrečném kroku tvorby objednávky. Pokud tyto požadavky nebude moci prodávající splnit, bude kupujícího neprodleně kontaktovat a navrhne alternativní řešení. Takové nestandardní požadavky ale nejsou důvodem zakládajícího právo uplatnit vadné plnění celé smlouvy či objednávky.
 6. Kupující má možnost si objednávku vyzvednout za těchto podmínek:
  • Na výdejním místě kdykoliv v den doručení po obdržení potvrzujícího emailu o vychystání objednávky mez 13-19 h, pokud není na daném výdejním místě jinak omezen provoz.
  • Mezi 18-21 h v den doručení, pokud zvolí možnost doručení na vlastní doručovací adresu, nebo pokud si nestihne svoji objednávku v daný den vyzvednout a obě strany se na tomto domluví.
  • Alternativním způsobem přepravy dle podmínek a možností kurýrní společnosti (třetí strany).

 

IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Podmínky ochrany osobních údajů - Plzeňský nákup (myshoptet.com).

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či následky vzniklé vice-maior ani za technické výpadky svého eshopové řešení či řešení třetích stran, které prodávající používá. Rovněž nelze odpovídat za případnou škodu či následky vzniklé kupujícímu v souvislosti se způsobem užívání řešení prodávajícího či neodborným zásahem třetích stran do řešení prodávajícího v rozporu s jeho užitím. To se týká i služeb třetích stran jako jsou kurýrní přepravci nebo platební systémy.
 5. Prodávající neodpovídá za porušení obchodních podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující bere na vědomí, že fotografie zboží na internetovém obchodu plní pouze informativní charakter.
 2. Prodávající nabízí některé zboží na svém internetovém obchodu jako tzv. komoditní zboží. V takovém případě je v popisu zboží tato informace uvedena textem „Jedná se o komoditní zboží“. To znamená, že prodávající zákazníkovi negarantuje dodání konkrétní značky, ale dodá mu zboží, které charakterově plní funkci daného zboží. Typicky se jedná o komoditní zboží jako bílý jogurt, máslo, polotučné mléko, rohlík, atp. Zákazník má v takovém případě možnost uvést svoji preferenci v sekci „Zadat poznámku pro prodejce“ v závěrečném kroku objednávky, ale prodávající ji nemusí s ohledem na zachování ceny nebo technické a logistické možnosti vždy splnit. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě nevyhovění takové poznámce nelze brát jako vadné plnění a nezakládá právo na odstoupení od smlouvy či následnou reklamaci.
 3. Pokud však zboží v názvu obsahuje značku nebo v popisu zboží chybí informace, že se jedná o komoditní zboží, dostává kupující vždy dané zboží, pokud se obě strany prokazatelně nedohodnou jinak. V těchto případech nemůže bez souhlasu kupujícího prodávající dodat jiný substitut.
 4. Kupující prohlašuje, že pokud nelze technicky doručit některé chybějící zboží z objednávky, nebude již požadovat doručení tohoto chybějícího zboží po převzetí zbytku objednávky. Zároveň prodávající souhlasí, že v případě, kdy se mu prodávající nebude schopný dovolat nebo kupující prodávajícímu neodpoví na mail o zařazením substitutu do objednávky za chybějící zboží do 11:59 v den doručení, považuje se za preferované řešení chybějící zboží nenahrazovat žádným jiným substitutem. V takovém případě při platbě předem bude následně po převzetí zboží kupujícím vrácena cena za chybějící zboží na bankovní účet kupujícího během 5 dní po sdělení potřebných kontaktních údajů kupujícího. 
 5. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 8. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 10. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek se uzavírá v českém jazyce, je nedílnou součástí smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Po její uzavření je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 11. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 12. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.5.2021.